Verkoopsvoorwaarden

Tuinen Olivier

Outdoor creations

Verkoopsvoorwaarden                                                                                                                   Versie 01.2018

•Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Gebeurlijk strijdige voorwaarden voorkomend op van de koper uitgaande documenten zijn ons niet tegenstelbaar.

•De facturen zijn contant betaalbaar bij leverancier

•Klachten betreffende de geleverde goederen en gedane werken kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij mij toekomen binnen de 7 dagen na einde werken.

•Bij gebrek aan betaling is, mede op grond van art.1142 B.W., een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd, evenals een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar vanaf factuurdatum, dit alles zonder noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling.

•De partijen aanvaarden dat bij betwisting enkel de rechtbank van Gent bevoegd is.

•De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden en lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

•Kosten voortvloeiend uit onvoorzienbare omstandigheden zoals met stenen vervuilde grond, niet of slecht zichtbare elementen,etc. zullen integraal worden aangerekend bovenop eventueel gemaakte offertes.

•Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

•Bij annulatie na contractsluiting worden alle kosten hieruit vloeiend integraal doorgerekend aan de koper.

•Op levende goederen (zoals beplanting) wordt geen garantie gegeven.

•Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan elementen die niet of slecht zichtbaar zijn en niet vooraf werden vermeld. Buizen en leidingen moeten voor aanvang van de werken worden aangeduid door de klant.

•Eventuele aanvragen van vergunningen valt ten last van de klant. Wij zijn niet verantwoordelijk indien de nodige vergunningen niet aangevraagd zijn. (Behalve een vergunning voor het plaatsen van verkeersborden)

•Offertes zijn 30 dagen geldig.

•Uitvoerdatums zijn louter indicatief en geenszins bindend.

•Na het opstellen van facturen kunnen de facturatiegegevens niet meer worden gewijzigd. De klant heeft de verantwoordelijkheid de correcte facturatiegegevens door te geven alvorens het opstellen van de facturen.

•Hoeveelheden aan te voeren en/ of af te voeren grond en groen- en/of ander afval op offertes zijn een schatting en zullen in rekening worden gebracht volgens de werkelijk afgevoerde en/of aangevoerde hoeveelheden.

•Bij uitvoering van werken worden bovenstaande voorwaarden automatisch aanvaard. Betwisting van onze voorwaarden na aanvang van de werken is niet meer mogelijk.Tuinen Olivier --- Aalbroekstraat 34 --- 9890 Semmerzake --- 0475/20.15.91 --- info@tuinen-olivier.be      Designed by Tuinen Olivier